דף הבית שירותים נוספים אודותינו חומר מקצועי מידע ללקוחות קיימים יצירת קשר

התיישנות תביעות נגד משרד הביטחון

 

לפי סעיף 32(א) לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] תביעה להכרה בנכות נגד משרד הביטחון צריכה להיות מוגשת בתוך פרק זמן מסוים.
תביעה מתיישנת בתום שלוש שנים מיום שחרורו של הנכה משירותו הצבאי שבזמנו אירע המקרה שגרם לנכותו
(לכך יש חריג לפיו אם הנכות נובעת ממחלה ששר הבטחון קבע לגביה בתקנות תקופת התיישנות ארוכה יותר אזי תתיישן הזכות בתום אותה תקופה).
משמעות הדבר שלכאורה אחרי שלוש שנים מיום השחרור לא ניתן להגיש עוד תביעה למשרד הביטחון להכרה בנכות.
לכלל זה של התיישנות יש חריג חשוב מאוד המאפשר לנו להגיש את התביעות גם בתום תקופת ההתיישנות. החריג קבוע בסעיף 32א לחוק.
החריג קובע כי קצין התגמולים רשאי להאריך את המועד להגשת בקשה לפי סעיף 30, על אף האמור בסעיף 32(א), אם הוא סבור כי מן הצדק לעשות זאת וכי נתמלאו תנאים אלה:

1.

הבקשה מתייחסת לנכות שנגרמה על ידי חבלה רשומה. חבלה רשומה הינה חבלה שנרשמה, סמוך ליום האירוע שגרם לה, ברשומות של צבא הגנה לישראל או ברשומות אחרות המתנהלות על ידי המדינה או על ידי מוסד ציבורי שאושר לענין זה על ידי שר הביטחון.

2.

ההשהיה בהגשת הבקשה אינה עשויה להקשות במידה ניכרת על השגת הראיות הדרושות לבירור הבקשה.

3.

ההשהיה לא הביאה, ולא היתה עשויה להביא, במישרין או בעקיפין, להחמרת הנכות שלגביה מוגשת הבקשה, או להגדלה ניכרת של הנטל שעל אוצר המדינה בתשלום התגמולים או במתן טובת הנאה אחרת עקב החמרת הנכות.

4.

ההשהיה לא תקשה על המדינה לממש את זכויותיה לגבי כל צד שלישי האחראי או עשוי להיות אחראי, במישרין או בעקיפין, לחבלה נושא הבקשה.

לאור הביקורת הקשה על תקופת ההתיישנות הקצרה יחסית, סמכויות קצין התגמולים להאריך את מועד ההתיישנות הורחבו בפסיקה על-ידי בתי המשפט השונים וניתן פירוש מרחיב לצירוף "חבלה רשומה" שבסעיף 32א לחוק הנכים, כך שקצין התגמולים יהיה רשאי להאריך את המועד גם במקרים של מחלה.

כמובן שאם ניתן עדיף להגיש את התביעה במועד הקבוע בחוק ולא להיות נתונים ל"חסדיו" של קצין התגמולים.
אולם, גם אם נזכרת לממש את זכיותיך בתום שלוש השנים עדיין לא מאוחר ולא צריך לוותר על האפשרות לתבוע.
במרבית המקרים קצין התגמולים אכן מאריך את המועד ובמידת הצורך ניתן גם לפנות לבית המשפט בתביעה מתאימה נגד החלטת קצין התגמולים.

יש להתייעץ עם עוה"ד הבקיא/ה בתחום זה של התיישנות תביעות במשרד הביטחון.

לדף נכויות משרד הביטחון

למאמרים נוספים בנושא